Software legal o il·legal?.... Aquesta és la qüestió

Blog >>


El software està present a totes les empreses, de fet és un element indispensable per garantir la bona marxa d’aquestes i és el motor d’activitat per qualsevol indústria. Tot i això, algunes empreses prefereixen treballar amb softwares il·legals, ja que consideren que això suposa un estalvi econòmic considerable.

El software està protegit per la llei de propietat intel·lectual i pel codi penal, per tant, obtenir software il·legal o instal·lar més còpies de les autoritzades és il·legal. Treballar amb softwares sense llicència suposa, per una banda, perdre la possibilitat de rendibilitzar al màxim el programari a través de la garantia, recolzament i actualitzacions dels seus fabricants; i per l’altra córrer riscos tècnics o legals i conseqüències econòmiques importants, ja que s’està incorrent en un delicte contra la propietat intel·lectual. I és que estem parlant que l’ús del software il·legal assoleix índex de fins al 45%. Cal tenir en compte, però que després de la reforma del 2015 del Codi Penal, els articles 270 a 272, recullen importants sancions per la venda i ús de programari il·legal en infracció dels drets de propietat intel·lectual, amb penes de pressió, multes de fins a 435.000 €, tancament de negoci o inhabilitació de fins a 5 anys. 

A Inforber Sistemes som conscients de la importància que té que tots els programes dels què disposa una empresa tinguin la seva llicència de fabricant i comptin amb la seva certificació corresponent. Si avaluem els pros i contres de treballar amb softwares sense llicència, alguns dels riscos que correm són per exemple Problemes de Ciberseguretat.

Cada dia són més i de més gran abast els problemes de ciberseguretat en què es trobem moltes empreses. Sovint trobar-se amb aquest tipus de problema suposa un elevat cost econòmic, però sobretot un alt risc de perdre totes les dades i fitxers de la companyia, i per tant informació imprescindible per a la bona marxa de l’empresa.

Però més enllà del risc de pèrdua de dades i informació rellevant per a l’empresa, treballar amb software il·legal suposa un risc en relació al compliment de la Llei de Protecció de Dades que precisament entra en vigor el pròxim mes de maig. I és que un atac de virus informàtic pot entrar al nostre sistema i “robar” informació molt valuosa i confidencial per a l’empresa, com per exemple dades de caràcter personal dels nostres clients.

Per altra banda, ens podem trobar amb efectes no contemplats, com pot ser que un treballador, extreballador, una empresa de la competència o fins i tot el fabricant del software ens denunciï per treballar amb un software il·legal. Aquest fet pot comportar elevades sancions econòmiques que poden afectar negativament a la bona marxa de la companyia.

Treballar amb un software legal, si bé té un cost econòmic d’inici, ja sigui en el moment de la compra d’aquest o bé perquè està establert amb un esquema de llicenciament, a mitjà termini impactarà  de manera més positiva i directa a l’empresa que no pas un software il·legal.

El software legal sempre ens aportarà la garantia de la marca fabricant davant qualsevol incidència i assessorament que puguem requerir. Per altra banda, el fabricant ens oferirà una actualització constant del software que assegurarà el correcte funcionament de l’eina.

Així doncs si analitzem pros i contres sobre la utilització d’un software legal o il·legal podem determinar que alguns dels beneficis que obtindrem de treballar amb un software legal són:

  • Augment de la productivitat.
  • Reducció de costos.
  • Accés a actualitzacions, suport tècnic, formació constant.
  • Millora de la seguretat operativa.
  • Seguretat jurídica i legal.

Per contra, les conseqüències de fer ús d’un software il·legal poden ser:

  • Atacs de malware, pèrdua d’informació, atacs i robatori de dades privades, fallides operatives del sistema.
  • Sobrecostos en la gestió i utilització del software.
  • Conseqüències legals com multes, sancions i fins i tot responsabilitat penal.
  • Pèrdua d’oportunitats de negoci.

Des d’ Inforber Sistemes, al llarg de la nostra trajectòria professional hem vist que si bé treballar amb un software il·legal sovint, en un primer moment pot suposar uns avantatges i un estalvi econòmic per a moltes empreses, és evident que treballar amb un programari legal ens ofereix major garantia, seguretat i a la llarga una major rendibilitat i productivitat empresarial.

Tornar
Facebook
Google Plus
Twitter
Linkedin
Email